Zásady ochrany osobných údajov webu masokombinat.com

V týchto zásadách ochrany osobných údajov je uvedené, aké informácie sa zhromažďujú, prečo sú zhromažďované a ako sa dajú spravovať.

Kto spracúva vaše osobné údaje na webe masokombinat.com:

Prevádzkovateľ webu je:

Tomáš Kvasnička

IČO: 52446697

DIČ: 1083571962

sídlom Muškátová 794/46, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Číslo živnostenského registra: 110-278985

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Prevádzka webu:

Pri využívaní služieb webu sú získavané aj údaje o tom, ako využívate naše služby. Napríklad kedy pristupujete na naše stránky, kedy si vytvoríte konto, či údaje o vašich objednávkach.

Návštevou internetovej stránky masokombinat.com sa z vášho prehliadača na náš server prenášajú aj dáta, ktoré umožňujú zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami. Tieto dáta sa zbierajú automaticky. Spracúvajú sa tak, že sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Týmito údajmi sú:

IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

Ukladanie informácií o využívaní našich služieb – príjemcom údajov je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Zasielanie newslettrov – príjemcom je MailChimp / The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA) a MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Odkaz na: Pravidlá spravovania súborov prehliadania webu a cookies

Na webe masokombinat.com sa môžete stretnúť s nasledujúcimi službami v rámci projektu Mäsokombinát multi-genre parties:

1.) Internetový obchod (e-shop)

2.) DJ Room

1.) Získavané údaje pri využití internetového obchodu

Pri nákupe uvádzate údaje potrebné na úspešné vybavenie objednávky. Týmito údajmi sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa pre fakturáciu a doručenie, telefónne číslo a predmet objednávky.

V našom e-shope nezadávate žiadne informácie, ktoré sa priamo týkajú finančných operácií na vašich účtoch. Všetky formy platenia za tovar cez internet realizuje priamo banka, ktorá poskytne iba informáciu o úspešnosti transakcie a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby platbu vrátiť), alebo platobná brána.

Ak si vytvoríte na našom e-shope používateľské konto, sú zbierané údaje, ktoré s tým súvisia. Povinnými údajmi sú vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresy pre doručovanie.

1.2) Účel využívania získaných osobných údajov pri využití služieb internetového obchodu

Na základe získaných údajov sa poskytujú služby súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami. Údaje získané pri vytvorení objednávky používame na jej vybavenie. Tieto údaje tiež potrebujeme uchovávať v našich účtovných záznamoch.

V procese vybavovania objednávky vám zasielame oznámenia súvisiace so stavom objednávky. Vaše údaje spracúvame aj v prípade reklamácie dodaného tovaru.

1.3) Doba spracovávania osobných údajov pri využití služieb internetového obchodu

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu. V prípade, že máte zriadené používateľské konto, uchovávame vaše údaje súvisiace s týmto kontom po dobu, kým máte konto zriadené. Ak nemáte konto vytvorené, uchovávame vaše údaje týkajúce sa objednávky iba po dobu nevyhnutnú na archiváciu a to maximálne 10 rokov.

Komunikáciu s vami ako zákazníkom bude uchovávaná po dobu nevyhnutnú v prípade možného riešenia sporov ako napríklad reklamácia.

1.4) Komu každému sú poskytnuté vaše osobné údaje pri využití služieb e-shopu?

Prístup k vašim údajom majú len naši spolupracovníci, ktorí boli riadne poučení o spôsoboch a pravidlách spracúvania osobných údajov. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou týchto situácií:

Pokiaľ si necháte doručiť tovar poštovou alebo kuriérskou službou, v závislosti od služby može byť príjemcom vašich údajov:

Slovenská pošta, a.s. (Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk)

alebo

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO:35834498, zápísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel SRO, Vklad č. 26367/B www.dpd.com/sk)

Samozrejme v rámci našich zákonných povinností sprístupňujeme údaje štátnym orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.

2.) Mäsokombinát DJ Room

Odkaz na: Podmienky fungovania Mäsokombinát DJ Room a informácia o spracovaní osobných údajov za účelom jeho využívania

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

právo na prístup vašim osobným údajom – t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,

právo na opravu osobných údajov

právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať

právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.

právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom

právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na info@masokombinat.com. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky e-mailom na info@masokombinat.com