Podmienky fungovania Mäsokombinát DJ Room a informácia o spracovaní osobných údajov za účelom jeho využívania

V týchto podmienkach uvádzame, za akých podmienok funguje DJ Room, kto je jeho prevádzkovateľom, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete spravovať.

Kto spracúva vaše osobné údaje v rámci projektu DJ Room

Občianske združenie Prasiatko, o.z.,

sídlom Muškátová 794/46, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

IČO: 50965816

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracúvame za účelom tvojho využitia DJ room?

Meno, e-mail, telefónne číslo ktoré poskytneš aby si sa zapísal do bookingového kalendára.

Princíp fungovania:

DJ Room môžeš využiť nasledovným spôsobom:

Kurz hrania s lektorom po dobu 3 hodín za 50€

Nahranie a spracovanie videosetu o dĺžke 30 minút, z maximálnej doby hrania 2 hodín za 50€

Samostatné hranie 4h za 40€

Samostatné hranie 3h za 30€

Samostatné hranie 2h za 20€

Samostatné hranie 1h za 10€

Ako si zaobookovať DJ Room?

Do vstupného formulára zadaj všetky potrebné informácie, následne si vyber voľný termín v kalendári a my ti spätne potvrdíme tvoj výber alebo prípadne upresníme zmenu ak by sa ti v tej chvíli nemohol nikto venovať. 

Ako uchovávame tvoje osobné údaje, nakladáme s nimi a kto k nim má prístup?

Samozrejme v prvom rade prevádzkovateľ, teda O. Z. Prasiatko. Bookingový kalendár funguje na princípe Google Calendar, to znamená že aj Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) ako spoločnosť disponuje s údajmi ktoré si vložil do formulára za účelom využitia služby DJ Room. 

V prípade využitia DJ Room môže byť vyhotovený videozáznam a ten použiť za účelom jeho následnej propagácie. 

Všetky tieto údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú vzhľadom na druh poskytnutej služby. 

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

právo na prístup vašim osobným údajom – t. j. získať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje.

právo na opravu osobných údajov

právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať.

právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.

právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom.

právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na info@masokombinat.com. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.